دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي نقش بلوغ فکري در ازدواج را در شهر لردگان برگزار نمود.

کد خبر: 31682 تاریخ انتشار: 1397/12/22
نمایش: 82
اخبار
يکي از موارد مهمي که در کنار رسيدن به بلوغ جنسي و عاطفي درازدواج مهم است رسيدن به بلوغ فکري است. مسلما بدون رسيدن به بلوغ فکري و عقلي فرد آمادگي ازدواج ندارد و نمي تواند اداره يک زندگي سالم را به دست  بگيرد. دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در راستاي اهداف خود و همچنين ارتقا سطح کيفي زندگي زناشويي و با همکاري فرمانداري شهرستان لردگان اقدام به برگزاري کارگاه آموزشي نقش بلوغ فکري در ازدواج در شهر لردگان نمود. در اين کارگاه عموم زنان شهر لردگان با تشخيص بلوغ  فکري و نقش آن در مراحل زندگي  و ساير مباحث مرتبط با حوزه بلوغ فکري آشنا شدند.

افزودن دیدگاه