ارتباط با ما

مدیر کل : سرکار خانم مرضیه جلیل پور
معاون : سرکار خانم اطهره انتظاری
کارشناس مسئول خانواده : سرکار خانم طیبه اردشیری
کارشناس خانواده : سرکار خانم فریده کریمی پور
کارشناس بانوان : سرکار خانم مریم احمدی
کارشناس بانوان : سرکار خانم محبوبه جهانبخش رستمی
کارشناس هماهنگی و پیگیری : سرکار خانم نجمه ابراهیم پور
تلفکس :03831342401

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1399/12/26