ارتباط با ما

مدیر کل : سرکار خانم مرضیه جلیل پور
معاون : سرکار خانم اطهره انتظاری
کارشناس مسئول خانواده : سرکار خانم طیبه اردشیری
کارشناس خانواده : سرکار خانم فریده کریمی پور
کارشناس بانوان : سرکار خانم نجمه ابراهیم پور
کارشناس بانوان : سرکار خانم صدیقه توکلی
کارشناس بانوان : سرکار خانم نسیم دهقانی
کارشناس هماهنگی و پیگیری : سرکار خانم مریم احمدی
تلفکس : 03833337778