اعضای کارگروه

اعضاي كارگروه تخصصي بانوان وخانواده :
الف – معاون سياسي ،امنيتي وانتظامي استاندار (رييس )
ب- مشاوراستاندار ومديركل اموربانوان وخانواده(دبير )
ج- نماينده تام الاختيار معاونت برنامه ريزي استانداري
د- مدير كل دفتر آمارواطلاعات استانداري
ه- مدير كل اموراجتماعي و شوراهاي استانداري
و- رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش استان
ز- مدير كل صدا و سيماي مركز استان
ح- رييس واحد استاني وزارت اطلاعات
ط- رييس كل دادگستري استان
ي- مديركل ورزش و جوانان استان
ك- فرمانده ناحيه انتظامي استان
ل- مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي استان
م- سه نفر از روساي دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تاييد استاندار
ن- مديركل فرهنگ وارشاداسلامي استان
س- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
ع- مديركل بنياد شهيد و امورايثارگران استان
ف- مدير كل كميته امداد امام خميني(ره)استان
ص- يكي از فرمانداران به انتخاب استاندار
ق- مديركل تبليغات اسلامي استان
ر- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان
ش- مديركل بهزيستي استان
ت- مدير كل ثبت احوال استان
ث- نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق راي با تشخيص رييس كارگروه
خ- مدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان (بدون حق راي )
ذ- يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي ياد شده (بدون حق راي )
ض- دو نفر از صاحب نظران و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي مرتبط با اموراجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تاييد استاندار (بدون حق راي )

وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده:
الف – بررسي و تلفيق برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت و كوتاه مدت مرتبط با اموربانوان و خانواده در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور و طرح هاي آمايش، توسعه و عمران استان
ب- تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط بااموربانوان و خانواده و ارايه پيشنهاد به دبيرخانه شورا
ج- ارزيابي و نظارت و عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با اموربانوان و خانواده استان
د- شناسايي مسائل، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي
ه- هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه هاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده و كاهش نابرابري هاي جنسيتي در استان .
و – برنامه ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان وخانواده در استان
ز- ايجاد هماهنگي در سياستها و خط مشي هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با اموربانوان و خانواده در استان

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/08/12