اهداف دفتر

 • ايجاد كميته ها و كار گروه هاي بين بخشي براي ايجاد ساختار مديريت سيال و انعطاف پذير
 •  تدوين برنامه راهبردي (حداقل سالانه ) و باز نگري برنامه كاري تدوين شده به صورت مستمر
 • انجام مطالعات وتحقيقات لازم در خصوص مسائل ومشكلات امور بانوان و خانواده در ابعاد زندگي فردي،خانوادگي واجتماعي وجهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران
 •  تدوين برنامه عملياتي به صورت مرحله اي و فاز بندي شده به منظور رفع چالش ها و تقويت نقاط قوت اجرايي
 • استفاده از الگوهاي موفق در جلب ، جذب وحفظ منابع انساني و مالي وامكانات حوزه هاي مختلف (دولتي، خصوصي وسازمان هاي مردم نهاد)
 • اتخاذ نگرش و آموزش به فرايند ظرفيت سازي و استفاده از رويكرد هاي روز آمد ظرفيت سازي از قبيل پيگيري طرح هاي موفق ، پايش و ارز يابي هدفمند مشاركتي و مستمر
 • هدفمند كردن فعاليت ها به گستره ظرفيت سازي فردي، سازماني و اجتماعي براي گروه هاي هدف و دربين دست اندركاران كليدي در  حوزه هاي  مختلف (دولتي ، خصوصي وسازمان هاي مردم نهاد)
 • استفاده از ابزار هاي روزآمد نظير بانك اطلا عاتي به صورت  نرم افزاري و فناوري اطلا عات
 • جذب، جلب و حفظ حمايت مستمر  سياست گزاران كليدي استان ،علماي استان، فرهيختگان و دانشگاهيان براي حمايت از برنامه هاي پيش بيني شده
 • الگو برداري از نمونه هاي موفق اجرا شده در سطح كشور وحتي دنيا در جهت توانمند سازي زنان
 • شناسايي نياز هاي پژوهشي در حوزه توانمندسازي زنان ( كسب كار و كار آفريني)
 • برنامه ريزي و حمايت از برگزاري نشست هاي تخصصي در حوزه اشتغال و كار آفريني  زنان در دانشگاه ها مدارس وشهرستان هاي استان
 • حمايت از برگزاري سمينار هاي استاني و ملي در حوزه اشتغال و كار آفريني
 • كمك به رفع موانع كسب وكار در حوزه زنان استان
 • نظارت وپيگيري در زمينه تشكيل وتأسيس ونحوه فعاليت كانون هاي فرهنگي-اجتماعي خانواده وبانوان به منظور توسعه زنان در عرصه هاي مختلف
 • ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور واجراي خط مشي ها،سياست ها ودستور العملهاي ابلاغي وارائه گزارشهاي لازم در چارچوب وظايف محوله
مطالعه،بررسي و برنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح كارايي ودانش عمومي خانواده ها وبانوان اسلامي ايران 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/08/12