چارت سازمانی

مدیر کل امور زنان و خانواده(19-9)
معاون مدیر کل امور زنان و خانواده(20-9)
کارشناس مسئول امور خانواده(23-9)
کارشناس زنان(22-9)
کارشناس خانواده(24-9)

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/08/12