چارت سازمانی


 مدیر کل امور بانوان و خانواده(19-9) / معاون مدیر کل امور بانوان و خانواده(20-9) / کارشناس مسئول امور خانواده(23-9) / کارشناس بانوان(22-9) / کارشناس خانواده(24-9)