جلسه گروه کاري بانوان و خانواده استان باهدف بررسي سند ارتقا وضعيت زنان و خانواده با رياست مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري تشکيل شد.

کد خبر: 83534 تاریخ انتشار: 1398/12/06 13:05:41
نمایش: 73
اخبار
در جلسه گروه کاري بانوان و خانواده که با هدف بررسي سند ارتقا وضعيت زنان و خانواده استان چهارمحال و بختياري برگزار گرديد، مرضيه جليل پور اظهار نمودند :سند ارتقا يک طرح ملي است که باهدف شناسايي وضع موجود زنان و خانواده استان، شناسايي چالش‌ها و فرصت‌ها، ترسيم اهداف و نتايج مورد نظر و چشم انداز پنج ساله زنان و خانواده بر مبناي قانون اساسي، برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز بيست ساله نظام در کليه استان‌ها تدوين مي گردد.
در ادامه مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري بيان داشتند: اين سند در واقع برنامه بومي براي توانمند سازي زنان با توجه به ظرفيت ها و اقتضائات محلي در استان مي باشد.
در اين جلسه ضمن بررسي آمار و تحليل هاي مربوطه مندرج شده ، نقطه نظرات مدعوين براي ارائه بهتر سند در نظر گرفته شد و مقرر گرديد کليه  دستگاههاي مرتبط در اسرع وقت پيشنهادات و نظرات نهايي خود را به اين دفتر ارسال نمايند.

افزودن دیدگاه