دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان (خودکشي ) را در شهرستان شهرکرد برگزار نمود.

کد خبر: 42557 تاریخ انتشار: 1398/06/26
نمایش: 105
اخبار
کارگاه آموزشي پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان (خودکشي ) با مديريت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري براي بانوان شاغل استانداري و فرمانداريهاي شهرستان هاي تابعه استان در سالن جلسات معاونت عمراني استانداري برگزار گرديد. 
در اين کارگاه آموزشي ضمن بيان تعريفي از خودکشي ، تفاوت خودکشي و شبه خودکشي ، ويژگي فرد مستعد خودکشي ، راههاي پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان و ... براي مدعوين تشريح داده شد.

افزودن دیدگاه