دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي « بياييد با هم گفتگو کنيم ؛ افسردگي،پيشگيري و درمان » را در شهرستان خانميرزا برگزار نمود.

کد خبر: 42515 تاریخ انتشار: 1398/06/16
نمایش: 40
اخبار
امروزه افسردگي يکي از شايع ترين بيماري هاي رواني در جهان محسوب مي شود که مسلما هم قابل پيشگيري مي باشد و هم درمان دارد و مهمترين قدم براي کاهش آن ،آگاهي دادن و ايجاد تغيير در سبک زندگي است که در همين راستا دفتر امور بانوان و خانواده استانداري به دنبال سلسله آموزش هاي برگزار شده در شهرستان هاي تابعه استان براي جامعه هدف زنان در معرض آسيب ، کارگاه آموزشي « بياييد با هم گفتگو کنيم با موضوع افسردگي، پيشگيري و درمان» با همکاري فرمانداري شهرستان لردگان در شهر جوانمردي با حضور چشمگير بانوان شهرستان خانميرزا برگزار نمود.
در اين کارگاه کليه علل و عوامل و روشهاي پيشگيري ، درمان و روشهاي مقابله با افسردگي و مهارتهاي زندگي مورد بررسي قرار گرفت.

افزودن دیدگاه