دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نشست تخصصي کارآفرينان استان را با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان وحضور خانم دکتر حقيقي با هدف بررسي مسائل، مشکلات و ارائه راهکارهاي علمي برگزار نمود

کد خبر: 42512 تاریخ انتشار: 1398/06/16
نمایش: 155
اخبار
در عصر کنوني تغيير و تحول محيطي از مهمترين چالشهاي فرآوري سازمانهاست. بهره گيري مطلوب از استعدادها و توانمنديها، خلاقيت، نوآوري ، ابداع و ... نيروي انساني در تدوين الگوهاي فکري جديد و شناسايي نيازهاي واقعي مشتريان و بهبود مستمر خدمات آموزشي و کار آفريني و و فرآوردهاي توليدي اهميت بسزايي پيدا نموده است . در اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني همراه است ، کار آفريني را به مثابه موتور توسعه اقتصادي به کار گرفته اند. برخي از اجزاي کار آفريني را ميتوان نوآوري ، خطر پذيري معتدل ، جستجوي فرصتها و تجهيز منابع براي بهره برداري از آنها از راه ايجاد کسب و کارهاي جديد دانست .
درواقع فرايند کار آفريني دستاورد کساني است که ميل شديد به کاميابي دارند و سخت کوشي ، پافشاري ، ريسک پذيري ، دور نماي شگفت انگيز از جمله ويژگيهاي روحي – رواني آنهاست .
با اين باور کارآفرين کسي است که با ايده و انديشه نو و با ايجاد يک کسب و کار محصول جديد را به جامعه معرفي مي کند برهمين اساس بايد مديران بنگاههاي اقتصادي به نقش هاي متحول گراي محيطي روي آورند .
اما درمسير کارآفريني مشکلاتي وجود دارد که از جمله آنها عبارتند از : فقدان تجربيات و مهارتهاي کافي ، واردات نمونه هاي مشابه ، محدوديت ها و قوانين اداري ، عدم توجه جامعه به ابتکار و توليد اشاره نمود در جلسه اي که با مديريت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و کارگزار اشتغال استان با هدف معرفي کارآفرينان زن استان برگزار گرديد موفقيت ها ، چالشها و ارائه راهکارهاي لازم در جهت ترويج کار آفريني و ارتقاء سطح دانش کار آفرينان استان بررسي شد که ابتداء کار آفرينان به معرفي رشته اشتغال ، مسائل و مشکلات پيش روي خود پرداختند و سپس کارشناس مسئول خانواده دفتر بانوان و خانواده استانداري به ارائه گزارشي از شرح اقدامات انجام شده توسط خانم دکتر جليل پور مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري در حوزه کار آفريني پرداختند
سپس خانم دکتر حقيقي پيرامون موتفع شدن مشکلات کار آفرينان مباحثي را مطرح نمودند .
درپايان تشکيل مجمع زنان توانمند کار آفرين استان در دستور  برنامه هاي آتي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري قرار گرفت

افزودن دیدگاه