آقاي دکتر عباسي دبير ملي مرجع کنوانسيون حقوق کودک و همراهان ايشان در پايان سفر خود به استان به همراه خانم دکتر جليل پور از کانون اصلاح و تربيت مرکز استان بازديد نمودند.

کد خبر: 42446 تاریخ انتشار: 1398/06/03 22:25:54
نمایش: 142
اخبار
خانم دکتر جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده و دبير مرجع حقوق کودک در استان با توجه به بازديد هاي قبلي به عمل آمده از قسمت هاي مختلف من جمله بند نسوان و کانون اصلاح و تربيت ، پيگيري مسائل و مشکلات پيش روي اين مراکز را از اولويت هاي سياست کاري خود اعلام نمودند و اشاره داشتند تا کنون سعي شده در چارچوب اختيارات نهايت تشريک مساعي با امور زندان ها به عمل آيد.
مدير کل امور زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان نيز ضمن خير مقدم و تشريح کامل وضعيت کليه قسمت ها بالاخص کانون اصلاح و تربيت ، همکاري ها و پيگيري هاي مستمر مدير کل امور بانوان و خانواده را شايان توجه دانستند.
آقاي دکتر عباسي معاون حقوق بشر و امور بين المل وزارت دادگستري و دبير ملي مرجع کنوانسيون حقوق کودک پس از استماع مسائل و مشکلات ، اظهار کردند وضعيت کانونهاي اصلاح و تربيت در استان ها به لحاط فيزيکي ،فرهنگي، تربيتي و ... از رتبه بسيار خوبي نسبت به کانون هاي خارج از کشور برخوردارند. ايشان همچنين از زحمات مسئولين و پرسنل مجموعه نيز تقدير نمودند.
در پايان بازديد از قسمتهاي مختلف کانون از جمله محل کارآفريني و آموزش حرفه و نمايشگاه صنايع دستي مددجويان ديدن به عمل آمد.

افزودن دیدگاه