دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي بهبود روابط زوجين (واقعيت درماني ) را به مناسبت گرامي داشت هفته ازدواج برگزار نمود.

کد خبر: 42329 تاریخ انتشار: 1398/05/16
نمایش: 59
اخبار
به مناسبت گراميداشت دهه اول ذي الحجه و هفته ازدواج ، دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي بهبود روابط زوجين(واقعيت درماني ) را با حضور بانوان شاغل در استانداري و فرمانداري هاي شهرستان هاي تابعه استان برگزار نمود.مدرس حاضر در اين کارگاه آموزشي ضمن مشاوره، عوامل تاثيرگذار بر استحکام روابط عاطفي  و رفتاري زوجين و موارد دخيل بر حفظ و پايداري آن را از منظر علم و تجربه بيان نمودند.

افزودن دیدگاه