دومين نشست تخصصي طرح ملي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به رياست مدير کل امور بانوان و خانواده در استانداري برگزار گرديد.

کد خبر: 42197 تاریخ انتشار: 1398/04/20 08:34:16
نمایش: 63
اخبار
در اين نشست تخصصي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ، مرضيه جليل پور افزود طرح ملي توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مبتني بر الگوي نوين توسعه مشاغل، از مهمترين برنامه هاي سال جاري است .
جهاد دانشگاهي بعنوان مجري طرح اهداف خاصي را بر اساس موافقتنامه مبادله شده دنبال کرده که همراهي و همکاري ديگر دستگاههاي مربوطه را مي طلبد.
وي ادامه داد توانمندسازي فرآيندي است که طي آن زنان از توانمندي خود آگاه مي شوند و جرات دستيابي به هدف را در خود تقويت مي کنند و از توانايي هاي لازم براي عملي ساختن خواسته هاي خود برخوردار مي شوند.
جليل پور تصريح کرد بايد براي توانمند سازي زنان استان کوشش کرد تا فقر را از درون اين خانواده ها ريشه کن کنيم زيرا فقر اقتصادي تاثير مستقيم و غير مستقيمي در وضعيت فرهنگي ، اجتماعي و همچنين ساختار خانواده دارد و بسياري از اين خانواده ها از يک چتر حمايتي و تامين مالي و اجتماعي رنج مي برند.
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري با بيان اينکه براي اجراي بهينه طرح توانمندسازي به برنامه ريزي ، اقدامات اجرايي و سرمايه گذاري نياز داريم افزود خود اشتغالي زنان سرپرست خانوار ، بهبود کيفيت معيشت و افزايش رفاه حال اين قشر ، استفاده از ظرفيت مشاغل خانگي ، بازار هدف و بنگاههاي پيشرو از مهمترين اهداف اين طرح به شمار مي رود.

افزودن دیدگاه