چهارمين کارگروه بانوان و خانواده استان برگزار گرديد.

کد خبر: 31313 تاریخ انتشار: 1397/10/20 12:31:34
نمایش: 82
اخبار
چهارمين کارگروه بانوان و خانواده استان به رياست خانم جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.
گزارش پايان طرح تدوين مدل بومي و بسته اموزسي کيفيت زناشويي در بين زوجين شهرستان شهرکرد توسط مجري طرح و ارائه گزارش طرح هاي درحال اجرا توسط دستگاههاي اجرا کننده (سازمان اموزش و پرورش و دانشگاه شهرکرد) از دستور کارهاي مهم جلسه مذکور بود.
 

افزودن دیدگاه